Beviljade anslag 2013

Intresset för att söka medel från från 2013 års utlysning av Erik Stenströms stiftelse för ekskogens främjande var stort. Stiftelsens styrelse fick in 10 projektansökningar som tillsammans uppgår till 1,6 miljoner kronor.

Följande projekt beviljades anslag:

Naturlig föryngring av ek

Ett fältförsök på Visingsö ska följas upp för att studera effekten av bete och vegetationskonkurrens på ekföryngringen. Materialet används som ett pilotprojekt för att bygga upp ett långsiktigt samarbete med forskare i USA kring naturlig föryngring av ek.

130 000 kr. Ansvar Magnus Löf, SLU, Alnarp

Slutrapport:

Ekologiska långtidsstudier i Ekprojektet

Ekprojektet har pågått i 13 år och syftar till att stödja myndigheter och skogsägare i deras val av skötselåtgärder som kan främja biologisk mångfald i löv- och blandskogar med ek. Bidraget från Ekfrämjandet ska användas till löpande åtgärder i de 25 bestånden, spridda över fem län i södra Sverige. Bland annat kommer röjning att göras runt tidigare frihuggna stora ekar.

63 000 kr. Ansvar Frank Götmark, Göteborgs universitet

Läs mer om Ekprojektet, och ladda ner nyhetsbrev.

Slutrapport:

Early high pruning of oak

Projektet ska analysera tidigare insamlade data om tidsåtgång vid stamkvistning av ek. I stamkvistningsförsöket jämförs sågtyper, metod, grenkaraktärer och effekten av vem som utför kvistningen. Målet är att ta fram en generell modell för tidsåtgång vid stamkvistning.

75 000 kr. Ansvar Jens Peter Skovsgaard, SLU, Alnarp

Slutrapport:

Management of single oak trees under pine canopy

I Tönnersjöheden, Halland, finns ett försöksbestånd med ek, gran och tall i blandning. Vid avverkningen 2008 gynnades många ekar till förmån för barrträden. Försöket följs långsiktigt men ekarnas åldrar var tidigare inte kända. Med bidraget från Ekfrämjandet ska ekarnas åldrar fastställas för olika diameterklasser. Detta kommer att öka kunskapen om ekens tillväxtrespons efter frihuggning och i vilken takt de växer in i skiktade bestånd.

150 000 kr. Ansvar Lars Drössler, SLU, Alnarp

Slutrapport: