Utlysning Erik Stenströms stiftelse

Utlysning 2022-09-12 av medel från
Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande

Styrelsen för Erik Stenströms Stiftelse för ekskogsbrukets främjande inbjuder härmed till att ansöka om medel. Totalt tillgängligt för ansökan hösten 2022 är minst
900.000 kronor. Ansökan kan omfatta hela beloppet eller del därav. Ansökan ska vara stiftelsens sekreterare Carl von Friesendorff tillhanda senast 2022-11-18. Besked om beviljat belopp eller avslag lämnas under december.

Av stiftelseurkunden framgår såväl begränsningar som vad som är prioriterat:

§4 Ändamål och anslagsgivande

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att lämna bidrag till forsknings- och utvecklings-projekt för ekskogsbrukets främjande. Anslag ska främst avse projekt av tillämpad karaktär, och projekt som inte erhållit, eller inom rimlig tid inte kan antas erhålla, finansiering från etablerade källor.

Särskild uppmärksamhet ska tillägnas skötselmetoder som syftar till hög och värdefull virkesproduktion i ekskogsbruk och kunskaper som främjar och stimulerar intresset för mångbruk av ekskog.

Anslag lämnas efter ansökan, och ska lämnas i första hand till personer med anknytning till svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut, samt svenska lärosäten och organisationer med anknytning till svenska universitet och högskolor. I andra hand kan fysiska markägare med ekinnehav i Sverige, som önskar lägga upp långsiktiga projekt, komma ifråga.

Styrelsen har beslutat att vid utvärdering av 2022 års ansökningar prioritera forskningsinsatser som rör värdefull virkesproduktion i ekskogsbruk.

Ansökningsblanketter med specifika anvisningar för forskare/institutioner respektive privatpersoner finns att ladda ner längre ner på denna sida.

Välkommen med din ansökan som skickas digitalt till

carl@friesendorff.se

samt

sidan med underskrift av sökanden och av prefekt eller annan chef dessutom i original till

Carl von Friesendorff
Silvåkragården 341
247 96 Veberöd
0705-830 130

Styrelsen genom
Thomas Thörnqvist
Ordförande
070-508 38 39

Ladda ner ansökningshandlingar: