Beviljade anslag 2015

Styrelsen i Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande beslutade vid sitt möte i december 2015 att stödja tre projekt med ett sammanlagt belopp på 400 000 kr:

Underlag för nya produktionsmodeller för ek samt redovisning av ett gallringsförsök

Professor Charles Carbonnier publicerade 1975 produktionstabeller för ek som innefattar två gallringsprogram med olika intensitet. Dessa tillväxtmodeller, som nu är 40 år gamla, bygger på tillväxt innan klimatförändring och större kvävenedfall. Dessutom inkluderar inte modellerna volymen i tidiga gallringar. I det här projektet kommer ett nyare gallringsförsök i Skarhult att utvärderas. Det är Sveriges enda gallringsförsök i ek, och det anlades 1991. De försöksled som jämförs är: Orört (ingen ytterligare gallring ska ske); Stark krongallring (relativt många och svaga gallringsingrepp); Frihuggning (extra stark krongallring och frihuggning av huvudstammar, ca 50 st/ha).

Utvärderingen ska ge underlag till nya gallringsprogram och produktionsmodeller för ekskog som är anpassade för dagens och framtidens skötselintensitet och klimat.

Ansvariga: Per Magnus Ekö och Ulf Johansson, SLU, Alnarp.

Slutrapport:

Ekskogsbrukets betydelse för biologisk mångfald

Ekskogsbruket kan bli en nyckelfaktor för bevarandet av många hotade arter knutna till död ved. Aktiv ekskogsskötsel gynnar produktionen av många vedresurser som annars kan bli en stor bristvara. Det här projektet studerar hur ekskogsbruket kan bidra till att säkerställa tillgången på habitat och vedsubstrat som är nödvändiga för många hotade arter. Förekomsten av hotade insektsarter kommer att undersökas med hjälp av sexualferomoner som lockar insekterna till olika platser. Lokaler med specifika skötselåtgärder kommer att jämföras med kontrollytor för att kartlägga hur artförekomsten påverkas av skötseln på kort och lång sikt.

Ansvarig: Mattias Larsson, SLU, Alnarp

Slutrapport:

Ekdöden – ett gammalt problem med nya orsaker

Ett större ekbestånd i södra Skåne har nyligen drabbats av något som kan beskrivas som ekdöden: flera ekar har dött och andra visar symptom av påtaglig stress och minskad vitalitet, medan några träd fortfarande är friska och livskraftiga. Projektets syfte är att ta reda på orsakerna till ekarnas minskade vitalitet och död i beståndet. Hypotesen är att beståndet har drabbats av introducerade Phytophthora-algsvampar som skadar trädens rötter, och som idag är ett växande problem i sydsvenska bokbestånd. Först kommer en  detaljerad inventering av trädens tillstånd (vitalitet) i det drabbade beståndet att genomföras. På mark- och vävnadsprover görs en DNA-analys för att se om träden angripits av Phytophthora-algsvampar. Markprover tas också från ett närliggande, yngre och friskt bestånd för att få information om Phytophthora-arternas spridning och ekarnas tålighet mot skador i olika åldrar.

Ansvariga: Johanna Witzell och Michelle Cleary, SLU, Alnarp

Slutrapport: