Ekonomiska kalkyler

Kalkyler för ekskogsskötsel

2011-06-26 Anders Ekstrand, Södra

Förutsättningar

En kalkyl är beräkningar baserade på givna förutsättningar vid en viss marknadssituation och en given tidpunkt. Nedanstående kalkyler baserar sig på priser och uppgifter från hösten 2010.

Marken har bonitet E26 och medelproduktionen är 5,8 m3sk per hektar och år.

Skötselprogrammet är Erik Ståhls skötselprinciper med 120 stamkvistade huvud- och mellanstammar per hektar och där hälften av mellanstammarna tas bort vid 90 år.

Kubb tas ut från 16 cm under bark i längder 2,6-3,2 m prissatt enligt Södras lista. På de två sista gallringarna och slutavverkningen baseras priset på timmer på blockstock och diamantstock från Kährs lista.

Brännved betalas med 300 kronor per m3fub och flis ger ett netto på 80 kronor kubikmetern stjälpt mått. Röjning görs manuellt de tidiga gallringarna maskinellt.

Mellangallringar görs med kombinerad avverkning skördare /manuell och vid de tre sista åtgärderna utförs gallringen /avverkning motormanuellt.

Där det är möjligt specificeras kostnader och intäkter annars anges ett förmodat netto som intäkt.

 

Modell 1 Planterad ekskog

År 0 – Ett skogområde markbereds och planteras med ca 4000 lövplantor varav 3000 ek. Plantorna kostar i snitt 8 kronor per planta inklusive markberedning och plantering.

Stängsel kostar mellan 50 (åkermark) och 90 (stenig skogsmark) kronor per meter. Ett teoretiskt hektar (100*100m) behöver 400 m stängsel.

På skogsmark förutsätter kalkylen att ett område på minst 4 ha stängslas.

På åkermark kan hägnet vara något mindre. Hägn över 10 ha bör undvikas av tillsynsskäl. Kostnaden för planteringen blir 50 000 kronor per ha med 80% bidrag för ädellövskog.

År 10 – Röjning 60% bidrag

År 13 – Röjning 60% bidrag Hägnet tas bort (ej bidragsgrundande)

År 18 – Röjning 60% bidrag Huvudstammar väljs ut och stamkvistas(ej bidragsgrundande).

År 26 – Gallring av helstam för flisning. Huvud- och mellanstammar huggs fria 60m3sk/ha

År 32 – Gallring brännved och kubb 40 m3sk/ha

År 38 – Gallring av brännved och kubb 30 m3sk/ha

År 45 – Gallring av brännved och kubb 30 m3sk

År 52 – Gallring av brännved och kubb 30 m3sk

År 60 – Gallring av brännved och kubb 25 m3sk

År 75 – Gallring av brännved och kubb 35 m3sk

År 90 – Avverkning mellanstammar 180 m3sk/ha 60 per ha

År 120 – Slutavverkning 60 stammar per ha 270 m3sk

 

Modell 2 Naturlig ekskog

Modell 2 är enligt den verkliga Erik Ståhl-metoden där man i naturlig blandskog hittar ekhuvudstammar och sköter dessa.

Kalkylen blir en avbrottskalkyl där man helt enkelt börjar med att ta ut ekhuvudstammar vid första gallring.

Den första gallringen blir ofta uttag av andra stammar än ek där värdet av lövmassaved och/eller barrmassaved är högre än ren ekved.

Kalkylbladet i excelformat innehåller celler med funktioner som bearbetar data (siffror) som man sätter in från egen planerad ekplantering eller från egen ekskog av viss ålder (Avbrottskalkyl).

 

Länkar till ekkalkyler

Ekkalkyl 1

Ekkalkyl 2 Avbrottskalkyl