Beviljade anslag 2023

Styrelsen för Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande beslutade vid sitt möte i december 2023 att stödja fem projekt med ett sammanlagt belopp på 1.529.200 kr.

Blandskog för värdefull timmerproduktion, klimatanpassning och skoglig mångfald

Detta är en uppföljning till projektet Mixed oak forest for valuable timber production, practical climate adaptation and forest diversity som beviljades anslag 2022. En försöksserie med olika blandningar av ek, avenbok, naverlönn, hassel och tyskoxel anlades 2012-2014. Delar av de totalt fyra försöken har mätts in, och i tre av försöken har gallring utförts. Dessutom har stamkvistning påbörjats. Den ansökan som beviljats 2023 omfattar kompletterande datainsamling och sammanställning av hittillsvarande resultat. Med insamlade data görs en analys av överlevnad, tidig tillväxt, stamkvalitet, konkurrens beroende på blandning, ståndortsfaktorer och föryngringsåtgärder.

Ansvarig: Jens Peter Skovsgaard, SLU, Alnarp. Beviljat belopp: 340.000 kr.

Ekens värden – effekter av stamkvistning på virkeskvalitet

Projektet studerar ek som stamkvistats och skötts för att generera god timmerkvalitet på ett bra sätt. En provsågning genomförs för att ge förståelse för stamkvistningens effekt på det sågade ekvirkets kvalitet. En delsumma till projektet beviljades 2022, vilket innefattade fördjupade litteraturstudier och en konkretisering av projektets genomförande. I det nu beviljade projektet kommer ekstammar att samlas in och provsågas. Resultaten förväntas vägleda skogsägare inför valet att stamkvista ekbestånd.

Ansvarig: Jimmy Johansson, Linnéuniversitetet, Växjö. Beviljat belopp: 533.000 kr.

Är ekollonet den enda energikällan för unga ekplantor?

En upptäckt av klorofyllfria ekplantor (”spökekar”) har väckt frågan om ekplantorna är helt beroende av sin energi och näring från ekollonet eller om de också får ett kolhydratbidrag från svampsamhället. I projektet kommer ”spökekar” och gröna ekplantor jämföras. Finrötternas morfologi analyseras och koltransporterna till och från plantorna undersöks med isotopanalyser. Projektet kan komma att ge svar på om ekplantor får ett energibidrag från mykorrhizasvamparna. Det beviljade anslaget kommer att användas till isotopanalyser och mikroskopstudier.

Ansvarig: Anna Monrad Jensen, Linnéuniversitetet, Växjö. Beviljat belopp: 133.200 kr.

Bergek – 5-årig utvärdering och anläggning av försök

Det saknas idag vetenskapligt underlag för att bedöma odlingsvärdet och förädlingspotentialen för bergek i Sverige. Nya insamlingar av ekollon i kända och nya frökällor av ek har tagit sikte på att råda bot på detta. Vinsten av skogsträdsförädling beror på egenskapernas arvbarhet och genetiska variation. För våra ekar finns inga omfattande undersökningar som skattat genetiska parametrar för viktiga egenskaper såsom vitalitet, härdighet, produktion och stamkvalitet under svenska förhållanden. Det aktuella projektet syftar till att etablera ett nytt avkommeförsök, samt att utvärdera tidig tillväxt och skadebild i de två befintliga försök med ek som nyligen etablerats. Förutom att ge värdefull kunskap kring genetikens betydelse vid etablering av ek så kommer även tidiga mätningar att kunna säkerställa detta unika material för fortsatt forskning och förädling. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen kring odlingsvärda sorter av ek i Sverige. Projektet syftar specifikt till att öka kunskapen kring odlingsvärdet av bergek (Quercus petraea) i svensk skogsmark. Den långsiktiga målsättningen med projektet är att förbättra öka kunskaperna kring odling av ek i Sverige.

Ansvarig: Johan Kroon, Skogforsk, Ekebo. Beviljat belopp: 513.000 kr.

Individskötsel av ek

Som ett kandidatarbete vid Linnéuniversitetet kommer ett projekt att genomföras på sökandens egen fastighet utanför Jönköping. Målet är att öka naturvärdena och virkesproduktionen av ek genom individskötsel av markerade, framhuggna och stamkvistade ekar. Anslaget avser medel för inköp av höjdmätare och tillväxtborr.

Ansvarig: Lisa Johannesson, Forserum. Beviljat belopp: 10.000 kr.