Om Erik Stenström

Familjen Stenström har sitt ursprung i Berte Qvarn i Suseåns dalgång i södra Halland. Här har kvarnverksamhet bedrivits sedan 1569, och 14 generation har bidragit till jord- och skogsbrukets fromma.

Erik_Stenstrom

Erik Stenström valde den skogliga banan. Han utexaminerades från Kungliga Skogshögskolan 1948 och fick omgående tjänst i Domänverket där han kom att stanna hela sitt yrkesverksamma liv som förvaltare av statens skogar.

Eriks första placering blev på Höörs revir där han stannade till 1957. Där arbetade han tillsammans med den legendariske överjägmästaren Sökjer-Pedersen och fick grundläggande insikter i lövskogsskötselns grunder sett från ett danskt perspektiv.

Under åren 1957-1963 var Erik förvaltare av Ombergs kronopark dit även ekplanteringarna på Visingsö tillhör. Ekskogarna på Visingsö anlades på initiativ av Överhovjägmästaren Isreal Adolf af Ström, chef för Ekplanteringsstyrelsen 1831. Med sina i Skåne vunna kunskaper i lövskogsskötsel förbättrade Erik skötseln av den nationalklenod som ekskogarna på Visingsö utgör. På Ombergs sluttningar finns också ovanligt vackra bokskogar och många försök med olika ädelgranar.

1963 blev Erik förvaltare på Ängelholms revir för att 1966 komma hem som förvaltare av Hallands revir där Erik verkade till han pensionerades 1983. Även här verkade han för att välja trädslag efter markens förmåga, och fler välskötta lövbestånd är resultatet.

Även inom familjen Stenströms olika skogsfastigheter, bland annat Örsedala gård utanför Falkenberg, har Erik satt sin prägel på skogsskötseln med välskötta lövbestånd som resultat.

Få skogsmän har på ett så konsekvent sätt genom hela sin yrkesverksamma bana vårdat lövskog på ett både biologiskt och ekonomiskt framgångsrikt sätt. Erik har alltid varit en flitig deltagare på olika skogsexkursioner där han på ett pedagogiskt sätt spridit den kunskap och de erfarenhet som en lång livsgärning i skogen givit honom. / Jan Linder

Erik Stenström 1920-2017

Den 2 oktober 2017 somnade vår mångårige medlem i Ekfrämjandet Erik Stenström stilla in på sitt boende i Halmstad. Erik som blev 97 år var donator och bildare av Erik Stenströms Stiftelse för ekskogsbrukets främjande, vilken under sex år delat ut 2 740 000 kronor till olika forskningsprojekt.

Erik utexaminerades från Kungliga Skogshögskolan 1948 och fick omgående tjänst i Domänverket, vilket han blev troget hela sitt yrkesverksamma liv som förvaltare av statens skogar. Sin första placering hade Erik vid Höörs revir, varefter han kom att verka vid Ombergs kronopark som även omfattar Visingsö. I mitten av 1960-talet flyttade Erik till Ängelholms revir för att därefter avsluta sin gärning i Domänverket vid Hallands revir 1983. Vid sidan av sitt värv i Domänverket har Erik bidragit till att utveckla lövskogsskötseln på den egna familjens olika skogsfastigheter.

Samtliga platser där Erik har varit verksam karaktäriseras av lövrika skogsområden. Erik utvecklade starka känslor för ekens produktion och naturvärden, samtidigt som han besatt en djup kunskap om hur trädslaget skulle föryngras och skötas för att erhålla hög och värdefull tillväxt. Denna kunskap ville han att forskarna skulle vidareutveckla, varför han genomförde sin donation inom området. / Thomas Thörnqvist