Beviljade anslag 2014

 

Styrelsen i Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande har vid ett styrelsemöte i december 2014 fördelat drygt 400 000 kr till följande projekt:

Påverkas ekens densitet av vatten- och näringstillförsel?

Johan Bergh vid Linnéuniversitetet i Växjö har fått medel för att studera hur ekvirkets densitet påverkas då vatten och näring inte är begränsande faktorer. Hos barrträden sjunker torr-rådensiteten med ökad närings- och vattentillgång, det vill säga ökad tillväxt. Hos de bandporiga lövträden, dit eken hör, ökar i stället densiteten med ökad tillväxt.

För studien används ett unikt experiment med vatten- och näringstillförsel som har pågått i sju år i ett ungt ekbestånd. Tillväxten i de gödslade ytorna har varit 1-2 kubikmeter större per hektar än i ogödslat medan bevattning inte har gett några skillnader. Den beskedliga tillväxtökningen mellan olika behandlingar kan bero på att vedens densitet skiljer sig mellan behandlingarna och att torrsubstansproduktionen har varit större än den uppmätta volymökningen.

175 000 kr. Huvudsökande: Johan Berg, Inst för Skog och Träteknik, Linnéuniversitetet, Växjö. johan.bergh@lnu.se

Hur lerhalten påverkar ekens tillväxt under perioder med förhöjd nederbörd?

Eken har ett djupt rotsystem som kan växa på många olika marker, däribland marker med hög lerhalt. På dessa marker finns det också risk för höga vattennivåer och begränsad syretillgång. Ekens finrötter kan då ta skada och leda till att trädet får sämre tillväxt och vitalitet. Klimatmodellerna förutspår ökade perioder med extrem nederbörd, vilket kan innebära risker för eken på lerjordar.

I denna studie ska tidigare insamlade och nya dendrokronologiska mätningar samt markanalyser användas för att få svar på: 1/ Vilken lerhalt innebär förhöjd risk för tillväxt- och vitalitetsminskning i ekbestånden? 2/ Hur påverkar beståndsåldern sambandet mellan tillväxten och lerhalten.

63 000 kr. Huvudsökande: Igor Drobyshev, Inst för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp. igor.drobyshev@slu.se

Slutrapport:

Bark- och vedberoende svampar på ek i Nordeuropa

Projektet ska studera eksvampar ur den stora vedsvampgruppen Aphyllophorales, men även vissa arter från andra svampgrupper. Mer än 110 000 ekar har hittills undersökts i de Nordiska och Baltiska staterna (huvudparten i Sverige). Det mest unika materialet är en långtidsstudie av ek i 8 fasta provytor i Sydsverige där mer än 400 enskilda ekars svampflora har följts under 30-40 år. Arbete pågår med både bearbetningar och årligt fältarbete, och har avrapporterats löpande.

I det projekt som stöds av Erik Stenströms stiftelse ingår uppföljning av provytor, kompletterande fältstudier i Blekinge och längs ekens nordgräns, främst i Dalälvsområdet, samt frekvensstudier av vedrötande svampar i ett sammanhängande ekbestånd med ca 1 000 ekar.

30 288 kr. Huvudsökande: Stellan Sunhede, Lundsbrunn. stellan.sunhede@gmail.com

Slutrapport:

Tankar om skogars skötsel

”Tanckar, om skogens skiötzel eller Underrättelse om alla will träns natur och egenskaper som finnes uti Sweriges rike…” är en bok av Anders Rosensten utgiven 1737. Boken innehåller en systematisk genomgång av ett antal trädslag och deras skötsel och användning. Ekens betydelse står i centrum och boken lyfter särskilt fram behovet av skogsskötsel, där Rosenstens erfarenheter av ekplantering och ekskogskötsel är det första svenska exemplet på systematiskt skogsbruk.

Nu planeras en kommenterad nyutgåva genom Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Bidraget från Erik Stenströms stiftelse kommer att användas för Per Eliassons medverkan i boken.

15 000 kr. Huvudsökande: Per Eliasson, Malmö Högskola och KSLA. per.eliasson@mah.se

Strategier för mångbruk av ekskog i tätortsnära lägen

Tätortsnära skogar behöver tillgodose många intressen som rekreation, bullerskydd, artbevarande och flera andra ekosystemtjänster. Tätortsnära skogar på bördiga marker lämpar sig också väl för till exempel kvalitetsprodukter av ekvirke.

Syftet med projektet är att hitta sätt att skapa och sköta tätortsnära ekskogar som kombinerar rekreation, naturvård och virkesproduktion. Bidraget från Erik Stenströms stiftelse ska i första hand användas till anläggning av försöks- och demonstrationsytor i Mälardalen.

150 000 kr. Huvudsökande: Anders Lindhagen, Inst för skogens produkter, SLU, Uppsala. anders.lindhagen@slu.se