Beviljade anslag 2022

Styrelsen för Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande beslutade vid sitt möte i december 2022 att stödja fyra projekt med ett sammanlagt belopp på 1.104.000 kr.

Mixed oak forest for valuable timber production, practical climate adaptation and forest diversity

This application covers costs for data procurement to a research project focusing on mixed oak forest for valuable timber production, practical climate adaptation and forest diversity. Data will be collected in practice-oriented long-term field experiments that were planted during 2012-14. The main objective of the experiments and of the research project is to investigate the impact of species mixture on the survival, growth and stem quality of oak (the main species) and of three admixed hardwood species. The project will analyse and compare these variables for different mixing patterns and different proportions of each tree species.

The admixed species include field maple [lönn], hornbeam [avenbok] and wild service tree [tyskoxel]. The admixed species all work well together with oak and are all considered drought tolerant. This type of mixed oak forest is therefore well adapted to the expected future climate in southern Sweden.

Results from the project will be published in easily accessible media to directly benefit forestry practice.

Ansvarig: Jens Peter Skovsgaard, SLU, Alnarp

Ekens värde – effekt av stamkvistning på virkeskvalitet

Ekvirke som förädlas av träindustrin och från kvalitet med jämn årsringsbredd, rakfibrigt och minimal textur och jämn färg är en bristvara i hela Europa. Denna typ av virke är det som ger det högsta värdet till skogsägaren vid avverkning. För att främja de höga virkesvärdena krävs en aktiv skötsel där stamkvistning som skötselåtgärd kan vara en av dem. En aktiv skötsel med stamkvistning innebär även kontinuerlig översyn av skogen och därmed möjlighet att främja rätt stammar som gagnar tillväxten i stort. Stamkvistningens effekter studeras i detta projekt.

Praktiska försök och uppföljningar har påvisat hur stamkvistningen genererar högt värde från skogen vid avverkning i bl.a. Danmark. Detta projekt ska påvisa effekten från bestånd i Sverige där stamkvistning tidigare har genomförts med dagens gällande förhållanden avseende nuvarande prislistor och tänkbar utveckling i närtid. Projektet följer virket också genom provsågning för att förstå stamkvistningens effekt på det sågade ekvirket.

Resultaten ska vägleda skogsägare inför valet att stamkvista ekbestånd. Spridning av resultaten sker genom genom seminarier där branschen bjuds in, genom Linnéuniversitetets utbildningar och möjligheter att bidra till skogsskötselserien undersöks.

Ansvarig: Jimmy Johansson, Linnéuniversitetet

Gallringsförsök i Skarhults försökspark

Resultat från tidigare gallringsförsök har visat på oväntat hög och uthållig tillväxt hos huvudstammar i ogallrade parceller. Försöksresultaten motsäger tidigare antaganden om ekars kron- och dimensionsutveckling. Även kvalitetsutveckling var oväntad lika mellan gallrade och ogallrade parceller. Dock är försöket bara upprepat på en lokal vilket gör generaliserbarheten tveksam. I detta projekt skall vi etablera ett nytt gallringsförsök i Skarhults försökspark som skall utgöra en upprepning av ett likadant försök som etablerades i Trolleholm 2020. I försöket testas följande gallringsbehandlingar:

1. ogallrad kontroll;
2. Stark krongallring enligt Carbonniers gallringsprogram A. 100 huvudstammar per ha;
3. En krongallring och därefter ogallrat. 100 huvudstammar per ha.
4. Frihuggning av huvudstammar genom uttag av alla träd vars kronor vid gallringstillfället är inom en m från huvudstammarnas kronor. 50 huvudstammar per ha.

Gallringsförsöket kommer att följas under hela omloppstiden och den långsiktiga skötseln av försöket garanteras i och med att det kommer att ingå i SLU:s fältdatabas och att skötsel och administration sköts av Enheten för skoglig fältforskning, SLU.

Ansvarig: Urban Nilsson, SLU, Alnarp