Beviljade anslag 2021

Styrelsen för Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande beslutade vid sitt möte i december 2021 att stödja tre projekt med ett sammanlagt belopp på 693.000 kr.

Skötsel av spontan och eftersatt ek i föryngringar

Spontan ek är tämligen vanlig efter slutavverkningar i Göta- och Svealand men p.g.a. extremt selektivt viltbete på just ek kommer andra trädarter att växa över eken så att den inte kan utvecklas. Hägn kan användas men är dyra och svåra att vidmakthålla. Vi anser därför att det är att föredra spontan ek, som genom selektiv skötsel gynnas. Rätt genomfört bör detta kunna skapa betydligt större ytor med ek och till ett betydligt billigare pris – man tar tillvara på den ek som naturen själv tillhandahåller.

I Ekolsunds slottspark har denna skötsel tillämpats punktvis med goda resultat. Nu avser vi att prova detta i stor skala i skoglig miljö på ett hygge som togs upp på slutet av 1990-talet. Detta hygger övesållades med en blandning av i stort sätt alla svenska trädslag, inklusive silvergran. Övrig skötsel på detta område är traditionell och skogsröjning genomfördes 2010 och all ek lämnades kvar.

Målet är att med stöd från fonden genomföra en storskalig, riktad insats för eken och då kunna skapa en instruktiv yta som inspiration till andra ekintresserade skogsägare.

Ansvariga: Nils Lidbaum och Börje Drakenberg

Frökällor av bergek för utvärdering av avkommeförsök

Projektet syftar till att samla in material från frökällor av bergek för vidare testning i avkommeförsök. Den långsiktiga målsättningen med projekt är att öka kunskapen kring odlingsvärdet av bergek (Quercus petraea) i svensk skogsmark. I allmänhet kommer projektet även ge förbättrade kunskaper kring odling av ek i Sverige. Det insamlade genetiska materialet kommer att möjliggöra vidare utvärdering av anpassning, tillväxt och stamkvalitet i nya avkommeförsök med bergek.

Projektet syftar till att genetiskt utvärdera nya och kända frökällor av bergek, och i ansökan ingår att:
• samla in ollon från enskilda plusträd och odla fram plantor till avkommeförsök
• studera skillnader i skadeangrepp och tillväxtrytm för de framodlade plantorna i plantskolan
• förbereda för att anlägga avkommeförsök på två platser i södra Sverige för långsiktiga studier av vitalitet (klimatanpassning), tillväxt och stamkvalitet.

Ansvarig: Johan Kroon, Skogforsk, Ekebo

The impact of shading, browsing and fire on the generation Quercus spp. in N Europe

Ansvarig: Benjamin Miles, SLU, Alnarp