Stadgar

STADGAR FÖR EKFRÄMJANDET

Sällskap för lövskogens främjande grundat år 1944

Reviderade den 12 september 2012

§ 1 Uppgift och verksamhet

Sällskapets uppgift är att verka för god skötsel av lövskog, främst ek- och annan ädellövskog, syftande till hög kvalitetsproduktion.
 Detta kan ske genom att

– anordna exkursioner

– utdela utmärkelser

– utge eller medverka till att skrifter inom ämnesområdet utges

– i massmedia informera om eken och de övriga lövträdens skötsel och sällskapets verksamhet

– stimulera till ökad forskning på området

– initiera föredrag, seminarier och utbildning

– stimulera till ökad användning av lövträ

– verka för bevarande av ek och övriga lövträd i det svenska landskapet

– allmänt verka för goda förutsättningar för lövskogsskötsel i landet

 

§ 2 Medlemskap

Sällskapets medlemmar utgörs av dels företag, myndigheter, organisationer och institutioner, dels enskilda medlemmar.

 

§ 3 Styrelse

Sällskapets angelägenheter handhas, förutom av årsmötet, av en styrelse 
bestående av sällskapets ordförande samt högst nio övriga ledamöter 
utsedda från olika medlemsgrupper representerande olika intresseområden i sällskapets verksamhet.

Årsmötet väljer ordförande för ett år och hälften av styrelseledamöterna
 väljs årligen för en tid av två år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.
 Styrelsen är beslutsmässig om minst fem ledamöter deltar.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Sällskapets firma tecknas av kassaförvaltaren i förening med ordföranden eller vice ordföranden.

 

§ 4 Verksamhetsår

Styrelsen bör ta initiativ till sådana åtgärder som främjar sällskapets syften. 
Sällskapets verksamhetsår omfattar 1 juli-30 juni. Räkenskaperna jämte styrelseberättelse
 för verksamhetsåret skall överlämnas till granskning av därtill av årsmötet 
utsedda revisorer i god tid före årsmötet.

 

§ 5 Valberedning

Styrelseval förbereds av en valberedning. Denna utses av årsmötet för en tid av ett år och
består av tre ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen skall senast en månad
 före årsmötet delge styrelsen de förslag den ämnar förelägga 
årsmötet. Valberedningens förslag skall tillställas sällskapets medlemmar
i samband med kallelse till årsmötet.

 

§ 6 Årsmöte

Sällskapet sammanträder till årsmöte en gång varje år på tid och plats 
som styrelsen bestämmer. Extra möte skall hållas om beslut härom fattas vid 
årsmöte eller styrelsen finner sådant behövligt. Kallelse till årsmöte 
utfärdas av styrelsen och tillställs samtliga sällskapets medlemmar minst 14 dagar före den 
dag då årsmötet skall taga sin början. Dessförinnan skall sällskapets medlemmar 
senast 3 månader före årsmötet erhålla meddelande om preliminärt datum
 för årsmötet. Tiden för kallelse till extra möte må, därest så
 befinns påkallat, förkortas. I kallelsen anges de ärenden som skall förekomma vid mötet.

 

§ 7 Beredning av ärende

Ärende som medlem önskar att styrelsen skall förbereda till årsmötet skall skriftligen
inges till ordföranden senast 30 dagar före mötet. Ärenden som upptas i annan ordning
kan ej föranleda årsmötets beslut, utan endast bli föremål för de närvarandes principuttalande 
om mötet ej annat bestämmer. Vid extra möte får ej fattas beslut i andra 
ärenden än dem för vilka mötet blivit utlyst.

 

§ 8 Beslut

Vid fattande av beslut äger varje medlem en röst. Beslut fattas genom enkel röstövervikt
med undantag av ärende som väcks vid årsmötet enligt § 7 och stadgeändring
 enligt § 13, för vilka erfordras 2/3 majoritet. Omröstning skall ske öppet, därest ej yrkande
framställs om sluten votering. I händelse av lika antal röster gäller den mening som
ordföranden biträder. Vid val skall dock utgången avgöras genom lottning. Medlem som
är förhindrad att närvara vid möte har rätt att genom skriftlig fullmakt uppdra åt
namngiven medlem att utöva fullmaktgivarens rösträtt och föra fullmaktgivarens talan.

 

§ 9 Föredragningslista

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid mötet.

2. Val av två personer som jämte ordföranden skall justera mötets protokoll.

3. Val av sekreterare vid mötet.

4. Fråga om mötet blivit i laga ordning utlyst.

5. Justering av röstlängd.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse

7. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det 
gångna årets förvaltning.

8. Val av ordförande i sällskapet för tiden intill dess nästa årsmöte avslutas.

9. Val av hälften av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

10. Val av två revisorer samt en suppleant.

11. Val av valberedning.

12. Fastställande av årsavgift.

13. Kommande års verksamhet.

14. Inkomna motioner.

15. Övriga ärenden.

 

§ 10 Utmärkelser

Sällskapet skall genom att utdela utmärkelser stimulera intresset för lövskogsbruk och lövträets vidareförädling, 
i första hand skötsel av ek- och annan ädellövskog och utveckling av produkter av dessa träslag. Utmärkelserna tilldelas enskilda 
personer för gjorda insatser och utgörs antingen av pris i form av skrin med sällskapets emblem
 eller annan gåva som styrelsen finner lämplig som högsta utmärkelse, eller 
av diplom eller motsvarande.

Sällskapets högsta utmärkelse (skrin eller annan gåva) utdelas för föredömliga 
insatser på egen eller förvaltad skog. Denna kan endast tilldelas samma person en gång.
 Endast en högsta utmärkelse kan utdelas per år.

Sällskapets diplom eller motsvarande utdelas för föredömliga insatser på egen 
eller förvaltad skog. Detta pris utdelas högst en gång per år och län.

Sällskapets utmärkelser kan även utdelas till andra som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för sällskapets syften.

 

§ 11 Förslag till pristagare

Det står envar medlem i sällskapet fritt att föreslå pristagare. Förslag inlämnas till 
Ekfrämjandets sekreterare senast den 31 mars för att premieringsnämnden skall hinna
behandla förslaget före nästföljande årsmöte.

Styrelsen ska årligen, i god tid före ovan angivet sistadatum, gå ut till medlemmarna med en förfrågan om förslag på lämpliga pristagare.

 

§ 12 Beslut om pristagare och utdelning

Styrelsen beslutar om utdelning av sällskapets utmärkelser. Förslag till pristagare skall bedömas enligt de riktlinjer som framgår av stadgarnas §10.

Inför beslut om högsta utmärkelse skall styrelsen förvissa sig om att förslagsobjekt uppfyller rimligt ställda krav.

Sällskapets högsta utmärkelse utdelas vid eller i anslutning till årsmötet. Om pristagare ej är närvarande vid årsmötet anlitar styrelsen lokal organisation att tillsammans med minst en styrelserepresentant för Ekfrämjandet överlämna utmärkelsen vid tillfälle och under former som styrelsen finner lämpligt.

För utdelning av diplom eller motsvarande anlitar styrelsen lokal organisation att tillsammans med minst en styrelserepresentant för Ekfrämjandet överlämna utmärkelsen vid tillfälle och under former som lokal organisation och styrelserepresentant finner lämpligt.

 

§13 Lokalombud

Styrelsen har möjlighet att utse lokalombud på eget initiativ eller efter intresseanmälan
från medlem. Uppdrag som lokalombud fortgår tills lokalombudet avsäger sig uppdraget, 
eller efter beslut av styrelsen om uppdragets upphörande.

Exempel på lämpliga uppgifter för lokalombud är att sprida information om Ekfrämjandet, 
svara på frågor, värva medlemmar och att meddela styrelsen intressanta iakttagelser.
 Lokalombudet ska dessutom kunna ta initiativ till exkursioner, industribesök, medlemsträffar för
 fortbildning etc. inom sitt område. Lämplig storlek på område kan vara län, landskap
 eller större område.

 

§ 14 Ändring av stadgar

Rätt att besluta om ändring av dessa stadgar tillkommer endast årsmöte.

 

§ 15 Upplösning av sällskapet

Upplösning av sällskapet kan ske genom beslut vid två på varandra följande möten,
 varav minst ett årsmöte. Vid upplösning av sällskapet skall befintliga tillgångar användas 
för ändamål som främjar sällskapets syften.