Beviljade anslag 2018

Styrelsen för Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande beslutade vid sitt möte i december 2018 att stödja två projekt med ett sammanlagt belopp på 594.000 kr. I årets utlysning prioriterades uppföljning av äldre produktionsförsök.

Analyser av långsiktiga produktionsförsök i ekskog (Quercus robur L.) i södra Sverige som grund för uppdaterade prognosmodeller

De äldsta produktionsförsöken i ekskog i Sverige etablerades för mer än 100 år sedan. Många av försöken har långa observationsperioder, och dessutom har antalet försök successivt utökats genom nyetablering. Totalt har SLU idag 38 användbara produktions- och skötselförsök i ekskog i södra Sverige. Observationsperioderna varierar från 6-91 år. Delar av detta data utnyttjades på 1970-talet för de produktionsprognoser som togs fram av professor Charles Carbonnier. Nu pågår ett projekt vid SLU i Alnarp för att utveckla nya produktionstabeller för ekskog i södra Sverige. Parallellt med detta behöver analyserna av data från de långsiktiga produktionsförsöken fördjupas. Data från enskilda träd måste analyseras för att komplettera beräkningarna av ekbeståndens arealproduktion och huvudstammarnas tillväxt. Data från enskilda träd behövs också som underlag för att förbättra funktioner som beskriver utgångsbeståndens sammansättning och som grund för ekonomiska analyser av ekskogens värdeproduktion.

Det beviljade projektet är en uppföljning av 2017 års anslag från Stenströms stiftelse för projektet Nya produktions- och skötselmodeller för ek och bok i Sverige.

Ansvariga: Per Magnus Ekö och Ulf Johansson, Sveriges lantbruksuniversitet

Delrapport: Läs i nyhetsbrevet från Sydsvensk skogsforskning om mätningarna av ekar på Visingsö.

Populär publicering:

Tillväxt och skadebild i avkommeförsök med skogsek

Syftet med den skogliga genbanken är att bevara svenska provenienser och att vara ett stöd för forskningen. I detta projekt mäts avkommor från utvalda genbanksträd av skogsek med avseende på tillväxt och skador. Genbanksytorna är planterade med ett omfattande material och ger en unik möjlighet att utvärdera svensk skogsek med olika ursprung. I försöksytorna kan genetiska effekter samt genotyp-miljösamspel utvärderas. I detta projekt följs ytorna upp för att slutligen välja bra bra individer i de bästa familjerna. Genom utvärdering av ekarnas olika geografiska ursprung kan projektet bidra till att skatta proveniensens betydelse för anpassning och tillväxt, vilket kommer att ge ett bättre beslutsunderlag vid beståndsinsamling av inhemsk ek. Ansökan omfattar ett 2-årsprojekt med mätning och analys av två genbanksytor. I det beviljade projektet ligger fokus på de två sydligaste genbanksytorna.

Ansvarig: Johan Kroon, Skogforsk och Linnéuniversitetet.