Fond

Ekfrämjandet har som gåva av Projekt Ekskador i Kalmar län erhållit 34 757 SEK som utgör det överskott som redovisades efter projektets avslutning. Enligt Projektgruppen skall överskottet användas till att främja ekens utveckling, skötsel och förädling t. ex. genom forskning, utbildning, stipendier. Det erhållna beloppet har satts in på särskilt konto.

Extra gåvor till denna fond emottages tacksamt (Ekfrämjandets plusgiro 487 39 41-1).

Nu vill vi ha ansökningar

Vem kan söka?

Vem som helst kan ansöka, men privata skogsägare prioriteras.

För vilka ändamål?

För åtgärder som främjar ekens utveckling, skötsel och förädling t.ex. forskning, utbildning, stipendier, men även för anläggning och uppföljning av försöks- och demonstrationsytor.

Hur man ansöker

Ansökan ska vara inlämnad till styrelsen före 31 december (adress se nedan). Den ska, förutom uppgifter som sökandes namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress innehålla uppgifter om syfte, metod, genomförande, ekonomi, sökt belopp samt hur och när slutredovisning till styrelsen är tänkt att ske.

Villkor som ska vara uppfyllda

Ansökan ska innehålla samtliga uppgifter som listas under rubriken ”Hur man ansöker” och ha inkommit i tid.  Observera att dessa fondmedel inte får kombineras med statligt stöd eller EU-stöd.

Behandling av ansökan

Styrelsen behandlar samtliga inkomna ansökningar vid det första styrelsemöte som följer efter årsskifte. Besked om utfall lämnas kort därefter till samtliga sökanden.

När och hur utbetalning sker

Då avrapportering till styrelsen gjorts, sker utbetalning av beviljat belopp till konto som mottagaren angivit. Avrapporteringen ska innehålla en sammanfattning av genomförda åtgärder och resultat samt en ekonomisk redogörelse. Sammanfattningen bör vara skriven så att den kan publiceras i Ekbladet och/eller på Ekfrämjandets hemsida.

Ekfrämjandets styrelse

Ansökningar skickas till sekreteraren i Ekfrämjandet via e-post eller brev:
E-post: frida.jonsson@skogsstyrelsen.se
Postadress: Ekfrämjandet, Frida Jonsson, Norra vägen 2G, 382 37 Nybro
Telefon: 0481-482 51