Företag och organisationer

Nyttiga webbsidor för lövskogsägaren.

Nedanstående lista utgör ett begränsat urval av adresser till hemsidor publicerade av myndigheter, institutioner, företag, föreningar m.fl. som har anknytning till skötsel och produktion av lövskog och främst ädellövskog.AB Gustaf Kähr

Aktivt Skogsbruk (Sydved)

Baroniet Adelswärd AB

Berg & Berg

Bregentved Gods

Carlsdals Såg

Danish Hardwood

Ekbladet

Ekfrämjandet

Fortifikationsverket

Föreningen Svenska Lövsågverk

Föreningen Svenska Trä

Gammelkroppa skogsskola

Gapro AB

Grönyte-Konsult

Holmen Skog AB

Hushållningssällskapet

Högestad & Christinehofs Förvaltnings AB

Johannishus Godsförvaltning AB

Junckers Industrier AS

KG-List

Korsnäs AB

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin

Kährs

Lantmäteriet

LRF

LRF Skogsägarna

Lunds universitet

Länsstyrelserna

Lövträinstitutet

MB Ädelträ AB

Mellanskog

Naturvårdsverket

Norrgavel

Ramlösa Plantskola AB

Skogen

SkogForsk

Skogseko

Skogsstyrelsen

Skogssällskapet

Skogsutveckling Syd

Skogsvärden (Skogssällskapet)

Skättilljunga Sågverk AB

Småsågarnas Riksförbund

Stift/ Egendomsnämnder

Stolab

Sveaskog Förvaltnings AB Swedwood (Ikea)

Svenska naturskyddsföreningen

Svensk Skogsteknik

Svenska Skogsplantor AB

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges Natur

Sydved AB

Sågverken Mellansverige AB

Sågverkens Riksförbund

Södra

Tarkett Sverige AB

Trolleholms Gods

Träcentrum Nässjö

Trädbladet

Vi Skogsägare / Södra kontakt

Vrams Gunnarstorp

Världssnaturfonden

Ädellövskogens hemsida

Österbymo Trävaru AB

Östra Hults Elektriska Såg

Övedskloster

 

 

 

Skogsvård

Institutioner eller företag med rådgivning, utbildning, förvaltning och entreprenörskap.

Förvaltning

Rådgivning